close
تبلیغات در اینترنت
روانشناسی
loading...

کتابخانه مجازی جهان نوین

روانشناسی

داوودقادرزاده بازدید : 285 پنجشنبه 14 اسفند 1393 نظرات ()

مطالعه روابط والدين و کودک، يکی از بحث‌های مهم روانشناسی را تشکيل می‌دهد. شيوه فرزند ‏پروری يکی از مباحث مهم در اين حوزه است. هر يک از روشهای فرزندپروری بر روی رفتار و شخصيت کودک ‏تاثير متفاوتی می‌گذارد. شيوه مستبدانه کودک را مضطرب و ناسازگار بار می‌آورد، شيوه سهل‌گيرانه کودک را ‏تکانشی، متوقع و وابسته بار می‌آورد و چنين ...

داوودقادرزاده بازدید : 143 یکشنبه 11 اسفند 1392 نظرات ()
دسته : روانشناسی و اجتماعی فرمت : ورد | صفحات:114 قیمت : 15000 تومان :: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پایان نامه بررسی تأثیر آموزش را

قیمت:100000ریال

عنوان:

بررسي تأثير آموزش راهبردهاي حل مسأله در پيشرفت رياضي و بهبود نگرش نسبت به درس رياضيات در دانش‌آموزان سال دوم راهنمايي شهرستان طارم

چكيده:

در اين پژوهش تأثير روش آموزش راهبردهاي حل مسأله بر پيشرفت تحصيلي رياضيات و نگرش نسبت به رياضي مورد بررسي قرار گرفت. جامعه آماري اين پژوهش عبارت بود از: دانش‌آموزان پسر سال دوم راهنمايي مدارس شهرستان طارم در سال تحصيلي 82-81 كه نمره رياضي آنها در نيم سال اول كمتر از 12 بود. آزمودني‌هاي اين پژوهش به صورت تصادفي انتخاب شدند. به اين ترتيب كه از روي فهرست مدارس راهنمايي اين شهرستان يك مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شد. از آنجا كه اين مدرسه فقط داراي دو كلاس راهنمايي بود، دانش‌آموزان اين دو كلاس كه نمره رياضي نيم سال اولشان كمتر از 12 بود انتخاب و پيش‌آزمون مقياس نگرش سنج نسبت به رياضي بر روي آنها اجرا گرديد. در اين ميان 30 نفر به عنوان گروه آزمايش و گواه انتخاب شدند. سپس آموزش روش راهبردهاي حل مسأله بر روي گروه آزمايشي به اجرا درآمد (به مدت 7 جلسه) و در پايان يك آزمون پيشرفت تحصيلي رياضي و نيز پس آزمون مقياس نگرش نسبت به رياضي بر روي دو گروه اجرا گرديد.

نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده‌ها نشان داد كه اين روش پيشرفت تحصيلي گروه آزمايشي را در قياس با گروه گواه افزايش داد همچنين نگرش گروه آزمايش را هم نسبت به رياضيات بهبود بخشيد.

فصل اول: طرح تحقيق

مقدمه.........................................................................................................................

بيان مسئله.....................................................................................................................

ضرورت تحقيق..................................................................................................................

اهداف تحقيق..................................................................................................................

فرضيه‌هاي پژوهش...........................................................................................................

تعريف اصطلاحات و متغيرها.................................................................................................

تعريف نظري راهبردهاي حل مسئله..........................................................................................

تعريف عملياتي راهبردهاي حل مسئله.......................................................................................

متغيرهاي تحقيق................................................................................................................

متغير مستقل...................................................................................................................

متغير وابسته...................................................................................................................

متغيرهاي كنترل................................................................................................................

تعريف عملياتي آموزش راهبردهاي حل مسأله (متغير مستقل)............................................................

تعريف نظري نگرش (متغير وابسته اول).....................................................................................

تعريف عملياتي نگرش نسبت به رياضي (متغير وابسته اول)................................................................

تعريف نظري پيشرفت تحصيلي رياضيات (متغير وابسته دوم)...............................................................

تعريف عملياتي پيشرفت تحصيلي رياضيات (متغير وابسته دوم).............................................................

فصل دوم: پيشينه و زمينه‌هاي نظري پژوهش

مقدمه.........................................................................................................................

الف) مباني نظري در زمينه موضوع تحقيق.................................................................................

تعريف و ويژگيهاي مسئله و حل مسئله.....................................................................................

حل مسئله و انتقال يادگيري..................................................................................................

رابطه بين تفكر انتقادي و حل مسئله........................................................................................

راهبردهاي حل مسئله و فراشناخت..........................................................................................

عنوان صفحه

نظريه‌هاي پيرامون حل مسئله................................................................................................

حل مسئله از ديدگاه رفتارگرايان ............................................................................................

حل مسئله از ديدگاه گشتالت.................................................................................................

رويكرد خبرپردازي به حل مسئله..............................................................................................

مراحل آموزش حل مسئله (الگوي دي چكووكرافورد)....................................................................

طرح جورج پوليا پيرامون حل مسئله.........................................................................................

مباني نظري در زمينه نگرش..................................................................................................

تعريف نگرش...................................................................................................................

ويژگيها و ابعاد نگرش........................................................................................................

تغيير نگرش......................................................................................................................

الگوهاي يادگيري تغيير نگرش..................................................................................................

الف) نظريه محرك پاسخ....................................................................................................

نظريه هاولند..................................................................................................................

ب) نظريه مشوقها و تعارضها..............................................................................................

الگوهاي شناختي تغيير نگرش..................................................................................................

الف) نظريه تعادل............................................................................................................

ب) نظريه توافق..............................................................................................................

ج) نظريه همسازي شناختي...................................................................................................

د) نظريه قضاوت اجتماعي.................................................................................................

الگوهاي كاركردي.............................................................................................................

نگرشها و آموزش و پرورش..................................................................................................

ب) يافته‌هاي پژوهش در زمينه موضوع تحقيق............................................................................

فصل سوم: روش تحقيق

روش تحقيق....................................................................................................................

جامعه آماري .................................................................................................................

نمونه و روش نمونه‌گيري.....................................................................................................

ابزار پژوهش....................................................................................................................

عنوان صفحه

شيوه اجرا......................................................................................................................

روش تجزيه و تحليل داده‌ها..................................................................................................

فصل چهارم: تحليل نتايج و بيان توصيفي يافته‌ها

4-1) مقدمه ...............................................................................................................

4-2) آزمون همتاسازي.....................................................................................................

4-3) تحليل داده‌ها با استفاده از آمار توصيفي.........................................................................

4-4) تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از آمار استنباطي................................................................

الف) فرضيه اول..............................................................................................................

ب) فرضيه دوم...............................................................................................................

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري

نتايج پژوهش...................................................................................................................

محدوديتهاي پژوهش..........................................................................................................

پيشنهادات به پژوهشگران.....................................................................................................

ضمائم و پيوستها.............................................................................................................

فهرست منابع فارسي..........................................................................................................

فهرست منابع لاتين ...........................................................................................................

پرسشنامه پژوهش..............................................................................................................

تكاليف ارائه شده..............................................................................................................

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول (3-1) مقايسه درصد صفحات كتاب اختصاص يافته به مواد سه‌گانه و درصد نمرات

امتحاني........................................................................................................................

جدول (4-1) مقايسه شاخص‌هاي آماري نمرات ثلث دوم دو گروه تجربي و گواه ..................................

جدول (4-2) توزيع فراواني نمرات گروه گواه در پيش‌آزمون مقياس نگرش‌سنج نسبت به

رياضي..........................................................................................................................

جدول (4-3) اندازه‌هاي گرايش مركزي و تغييرپذيري مربوط به نمرات گروه گواه در پيش

آزمون نگرش نسبت به رياضي.................................................................................................

جدول (4-4) توزيع فراواني نمرات گروه گواه در پس ‌آزمون مقياس نگرش‌سنج نسبت به

رياضي..........................................................................................................................

جدول (4-5) اندازه‌هاي گرايش مركزي و تغييرپذيري مربوط به نمرات پس ‌آزمون مقياس نگرش

نسبت به رياضي................................................................................................................

جدول (4-6) توزيع فراواني نمرات گروه گواه در پس ‌آزمون پيشرفت تحصيلي رياضي................................

جدول (4-7) اندازه‌هاي گرايش مركزي و تغييرپذيري مربوط به نمرات پس ‌آزمون پيشرفت

تحصيلي رياضي گروه گواه..................................................................................................

جدول (4-8) توزيع فراواني نمرات گروه آزمايشي در پيش ‌آزمون نگرش‌ نسبت به رياضي.............................

جدول (4-9) اندازه‌هاي گرايش مركزي و تغييرپذيري مربوط به نمرات پيش ‌آزمون نگرش

گروه آزمايش .................................................................................................................

جدول (4-10) توزيع فراواني نمرات گروه گواه در پس ‌آزمون مقياس نگرش‌سنج نسبت به

رياضي..........................................................................................................................

جدول (4-11) اندازه‌هاي گرايش مركزي و تغييرپذيري مربوط به نمرات پس ‌آزمون نگرش نسبت

به رياضي گروه گواه........................................................................................................

جدول(4-12) توزيع فراواني نمرات گروه‌آزمايشي در پس‌‌آزمون پيشرفت تحصيلي رياضي.............................

جدول (4-13) اندازه‌هاي گرايش مركزي و تغييرپذيري مربوط به نمرات پس ‌آزمون پيشرفت

تحصيلي رياضي گروه آزمايش ................................................................................................

جدول (4-14) اطلاعات حاصل از تحليل داده‌ها، اجراي آزمون t و استخراج t جدول در مورد

فرضيه شماره 1..............................................................................................................

جدول (4-15) اطلاعات حاصل از تحليل داده‌ها، اجراي آزمون t و استخراج t جدول در مورد

فرضيه شماره 2..............................................................................................................

فهرست اشكال

عنوان صفحه

شكل (2-1) بازنمايي شناختي مسئله از يك ساخت شناختي اثر گرينو.......................................................

شكل (2-2) استراتژي احتمالي گرينو........................................................................................

شكل (2-3) واحد TOTE................................................................................................

شكل (2-4) مسئله پاندول دي چكووكرافورد............................................................................

شكل (2-5) مراحل مختلف فرايند تغيير نگرش بر طبق الگوي هاولند.....................................................

شكل (2-6) ساختهاي شناختي متعادل و نامتعادل.......................................................................

شكل (3-1) طرح پس آزمون با گروه كنترل..............................................................................

شكل (3-2) طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه كنترل..............................................................

فهرست نمودار

عنوان صفحه

نمودار (4-1) مقايسه ميانگين نمرات پيشرفت تحصيلي ثلث دوم درس رياضي..........................................

نمودار (4-2) نمودار ستوني ميانگين‌هاي دو گروه گواه و آزمايش در آزمون پيشرفت تحصيلي

رياضيات........................................................................................................................

نمودار (4-3) نمودار ستوني ميانگين‌هاي نمرات حاصل از تفاوت نمرات
آزمودني‌هاي دو گروه گواه و آزمايش در پيش آزمون و پس آزمون مقياس نگرش نسبت به رياضيات................جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

داوودقادرزاده بازدید : 277 یکشنبه 20 بهمن 1392 نظرات ()
پایان نامه مکانیسم های دفاعی- روانی

قیمت:150000ریال

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده .................................................................................................................. 1

فصل اول: کلیات

مقدمه .................................................................................................................. 3

بیان مسئله ........................................................................................................... 4

فصل دوم: مباحث نظری

زيگموند فروید .................................................................................................... 7

تعريف روانکاوی ............................................................................................... 15

ساختار شخصیت ............................................................................................... 18

دیدگاه روان پویشی .......................................................................................... 34

دیدگاه انسان گرایی .......................................................................................... 44

دیدگاه صفت ..................................................................................................... 47

نظریه اجتماعی شناختی .................................................................................... 49

مکانیزمهای دفاعی ............................................................................................. 54

تاريخچه مکانیزم دفاعی ..................................................................................... 58

عملکرد مکانیزم دفاعی ..................................................................................... 60

ویژگی مکانیزم دفاعی ...................................................................................... 62

مکانیسم دفاعی و سبکهای مقابله ...................................................................... 71

سبکها و مکانیسم های دفاعی- روانی .............................................................. 72

نظریه فروید در مورد مکانیسم دفاعی .............................................................. 79

طبقه بندی مکانیسم دفاعی ................................................................................. 81

حمايتهاي تجربي................................................................................................ 143

سنجش مکانیزمهای دفاعی ............................................................................... 154

انواع آزمونها .................................................................................................... 156

آزمون علاقه..................................................................................................... 157

آزمون شخصيت................................................................................................ 158

آزمون سازگاري بل ......................................................................................... 161

آزمون شخصيت مينسوتا.................................................................................. 162

روشهاي فرافكني............................................................................................... 163

آزمون رورشاخ................................................................................................. 165

آزمون دريافت ذهني ........................................................................................ 166

فصل سوم :بحث و نتيجه گيري

برايند بحث......................................................................................................... 169

فهرست منابع

منابع فارسی ..................................................................................................... 170

منابع انگلیسی 171


داوودقادرزاده بازدید : 132 چهارشنبه 18 دي 1392 نظرات ()

آموزش هوش معنوی برای شغل، بهداشت، تحصیل و شخصی که در پی پرورش راه حلهای هوشی بالا هستند مفید است. بر روی انتخاب منابع درونی و چگونگی بکارگیری آن در تمام لحظات زندگی تمرکز کنید. آموزش SQ، اساسی برای مهارتهای رهبری در همه لحظات زندگی است. درکی که ما از خود و دیگران داریم این است که برای فرصتها، شناخته شدن و مورد تأیید قرار گرفتن، با دیگران رقابت میکنیم. انواع هوش هایی که قبلاً شناختیم نیز بر این رقابت و تفاوتها تأکید میکنند. هوش معنوی رسالتی متفاوت دارد و همگرایی افراد را به نحو مطلوبی افزایش میدهد(مشاركت گروهي). برای اینکه اثر بخشتر باشیم باید در جستجوی سطح جدیدی از هوش باشیم تا با فشار روانی کمتر، کار بیشتری انجام دهیم. ما همه روزه در حال معرفی خودمان هستیم. تغییر نیازها و شیوهها فقط بخش کوچکی از مهارتهای معرفی خودمان است. وقتیکه SQ در زندگی بیشتر شود، خود به خود هوش درونی خود را آزاد میسازیم.

یکی از چالشهای هر مدیر و رهبری فراهم کردن فرصتهایی برای افراد جهت مشارکت در کارهای خلاقانه است و این که چطور آنها میتوانند کارشان را روشن، معنیدار و هدفدار نمایند. امروزه این ویژگی درمحل کار به ندرت یافت میشود در حالیکه بسیاری از افراد فکر میکنند هیچ معنویتی در محیط کار وجود ندارد باید بگوییم در بسیاری از زمینههای کاری و زندگی هوش معنوی کاربرد دارد که سه تای آنها از همه مهمتر است:

دامه درادامه مطلب

داوودقادرزاده بازدید : 184 چهارشنبه 15 آبان 1392 نظرات ()

۱-برای ارتباط بامشتری سعی کنید که بااوهمچون یک دوست رفتارکنید.بامشتری دوست شوید.

2-هنگام محاسبه هزینه خدمات سعی کنید به مشتری اجازه بدهید که خودآن راحساب کندماشین حسابتان رابه اوبدهید

3-برای جذب مشتری سعی کنید به اواطلاعات بدهید اورابادادن اطلاعات واقع بینانه قانع کنید.دادن اطلاعات به مشتری باعث می شودکه مشتری دریابدکه شمادرباره کالایاخدمت موردنظرتبحرومهارت دارید.

4-به مشتری بدون درخواست تخفیف بدهید ازتخفیف های آشکاراستفاده کنید سعی کنیدبرای تخفیف بعدازاتمام معامه مقداری ازپول رابه اوبرگردانید.مشتری بااین شیوه تخفیف بیشترجذب می شودحتی اگر کم باشد.

5-به مشتری اجازه دهیدکالایاخدمت شماراباکالایاخدمت رقبایتان مقایسه کند.شمانیزبه اوکمک کنید.

6-ازمشتری اطلاعات بخواهیدبدانیدکه مشتری به دنبال چه میگرددوبیشتربه چه علاقمنداست.

۷-به مشتری خدمت کنید ارائه خدمات به مشتری برای جذب ونگهداری  مشتری بسیاربااهمیت است.

نویسنده:داوودقادرزاده   نظرات خودرابامادرمیان بگذارید.

داوودقادرزاده بازدید : 146 یکشنبه 10 شهريور 1392 نظرات ()

 اثرهوش معنوی براسترس     ارائه دهنده: یعقوب قادرزاده

دراین مقاله

هوش معنوی کاربردهای هوش معنوی در زندگی روزمره

استرس تعریف استرس راهکارهای کاهش استرس فرضیات تحقیق اثر هوش معنوی براسترس نتیجه گیری

موردبررسی قرارمی گیرد

تعدادصفحات14

فرمت:pdf

دانلودرایگان مقال
داوودقادرزاده بازدید : 104 چهارشنبه 02 مرداد 1392 نظرات ()

1- زن ها دوست ندارند میهمان نا خوانده داشته باشند,

بنابراین به آنها وقت کافی بدهید تا آماده شوند.

آمادگی آنها برای پذیرایی امری حیاتی است.

*****

2- با همسر خود در هر کاری موافقت کنید , خواهید

دید که زندگی چقدر راحت تر می شود!

*****

3- هر روز از همسر خود سوال کنید که چه کاری

می توانید برایش انجام دهید؟

*****

4- وقتی از شما خطایی سر می زند اظهار تاسف کنید.

وقتی هم که تقصیر از شما نیست باز هم

اظهار تاسف کنید!

*****

5- وقتی اوضا قمر در عقرب است, لبخند را فراموش

نکنید . اگر بخندید دنیا هم با شما می خندد و اگر

گریه کنید یقین بدانید که دنیا شما را تنها

خواهد گذاشت.

*****

6-از تلاشهای همسرتان تشکر کنید و ببینید این تشکر

تا چه حد موثر واقع می شود.

*****

7- به این فکر کنید که همسر شما زن خیلی خوبی است.

مادری بسیار خوب , عروسی بهتر از دیگر عروسها

 واگر به این طرز فکر ادامه دهید , او همین

طور خواهد شد.ادامه درادامه مطلب

داوودقادرزاده بازدید : 134 چهارشنبه 02 مرداد 1392 نظرات ()

چكيده

با توجه به ارتباطات موجود بین رضایت شغلی ، هوش هیجانی و بهره وری سازمانی این مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و هوش هیجانی را بررسی می کند . از آن جا که در حالت کلی هوش هیجانی تاثیر مستقیم در بهره وری سازمانی دارد و همچنین رضایت شغلی باعث رشد و نمو هوش هیجانی میشود لذا مطالعه و بررسی مولفه های موثر و مرتبط ، نتایج مفیدی در این رابطه خواهد داد. ادامه درادامه مطلب

داوودقادرزاده بازدید : 136 دوشنبه 31 تير 1392 نظرات ()
به نوعی برای ما مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها یعنی چگونه از طریق کسب‌ و‌کار مسئولانه، ایجاد ثروت کنیم. بنابراین رفتارهای تجاری شرکت حوزه کارکنان، مشتریان، پیمانکاران، محیط زیست و جامعه را در برمی‌گیرد. بنابراین یک رابطه برنده‌-‌‌ برنده و خلق ارزش مشترک هم برای جامعه و هم برای بنگاه، زیربنای مفهومی موضوع مسئولیت شرکتی است. مسئولیت اجتماعی شركت‌ها بر مسئولیت و پاسخ‌گویی به عنوان پایه و اساس رفتار یک سازمان در اجتماع تاکید دارد و ناظر بر چگونگی کسب‌ وکار مسئولانه همراه با تولید ثروت است. این نیازهای اجتماعی جامعه است که بازارهای اقتصادی را تعریف می کند. بنگاه ‏های اقتصادی در قبال کلیه ذی‌نفعان مسئول هستند و ذی‌نفعان شامل مشتری، کارمند، خود سازمان، مصرف‌کنندگان، محیط زیست، جامعه محلی، همسایه ‏ها، دانشگاه و اقتصاد آن ملت می‌شود.
داوودقادرزاده بازدید : 120 سه شنبه 25 تير 1392 نظرات ()

بیخوابی
Kirjoitettu Thursday, December 14 @ 12:00:25 PST Kuka: ashena

آدمی در بیست و چهار ساعت شبانه روز در حدود 8 ساعت خواب نیاز دارد تا بتواند کار روزمره خود را درست انجام دهد و احساس سلامتی و نشاط کند و انرژی کافی برای فعالیت های روزانه را داشته باشد.
بی خوابی در هر سنی ممکن است اتفاق افتد، ولیکن با بالا رفتن سن اکثراً اختلال در خواب و بی خوابی شبانه آغاز می گردد.
مشکل بی خوابی در افراد به شکل های گوناگون بروز می کند . گروهی وقتی که به رختخواب می روند، نمی توانند بخوابند و مشکل در ابتدای خواب رفتن دارند.

گروهی اوایل شب خوب می خوابند، سپس به هر دلیلی از خواب بیدار می شوند و یا اینکه نیمه شب به هر دلیلی از رختخواب بیرون می آیند و دوباره به خواب نمی روند. گروهی شب بیداری ندارند، ولیکن صبح خیلی زود از خواب بر می خیزند. به هر حال به هر گونه‌ای که این مشکل خواب را داشته باشیم برایمان آزار دهنده است.
عوامل گوناگون مانند استرس،افسردگی و استفاده از مواد حاوی کافئین به مقدار زیاد، تغییر در ساعات کار روزانه، مصرف بعضی از داروها، احساس درد و رنج در اثر بعضی ازبیماریها از مواردی هستند که می توانند سبب بی خوابی شوند.
افراد پیر مقداری از ساعت خواب شبانه را با خواب نیمروز و یا خواب در طول روز جبران می کنند.
بیخوابی خود شاید مشکل چندانی نباشد، ولیکن پیامدهای آن بیشتر آزار دهنده است. بی خوابی سبب می شود که آدمی احساس خستگی و افسردگی کند وگاهی مانع ازتفکر،اندیشه و رشد فکری می شود. بی خوابی سبب می شود که فرد نتواندروی کارهای روزانه خود تمرکز کند.
همانطور که در بالا یادآور شدم، آدمی حدود 7 تا 8 ساعت در شبانه روز به خواب احتیاج دارد. در جوانی این مقدار ساعت خواب اکثراً در شب خواهد بود و در کهولت همین ساعات خواب لازم است، ولیکن افراد پیر مقداری ازساعت خواب شبانه را با خواب نیمروز و یا خواب در طول روز جبران می کنند.
اگر شما روز با انرژی، با نشاط هستید و احساس خستگی نمی کنید، خود یک دلیل بر این است که شب خواب کافی داشته اید.
چگونه بی خوابی را درمان کنیم؟
بی خوابی همانند هر بیماری دیگری دلیل دارد. بنابراین اگر علت را پیدا کرده و درمان کنیم، مشکل ساده تر حل خواهد شد. گاهی فقط کافی است تغییرات کوچکی در روش و عادات شبانه افراد داده شود و این به خودی خود بیخوابی را برطرف خواهد کرد.
چه کنیم که خواب بهتری داشته باشیم؟
چندین نکته را که در بهبود خواب مؤثر است یادآور می شوم:
1- کوشش کنید هر روز، حتی روزهای پایان هفته هم در یک زمان معین به رختخواب بروید و در یک زمان معین از خواب بلند شوید. حتی اگر خواب کافی نداشته‌اید،چنین امری باعث می شود که بدن شما به یک برنامه معین عادت کند و همین روش آرام آرام سبب بهبودی در سیکل خواب شما خواهد شد.

داوودقادرزاده بازدید : 129 پنجشنبه 13 تير 1392 نظرات ()

مهم نیست که افراد افسرده به چه میزان ورزش میکنند بلکه مهم اینست که به طور مرتب روزانه وقتی را برای این امر اختصاص دهند. این حقیقت برای عموم مردم روشن است که ورزش کردن برای مقابله با بیماریهای جسمی یک روش بسیار مناسب و سودمند است. اما تحقیقات جدید نشان می دهد که تمرینات بدنی باعث افزایش توانائی های مغز نیز شده و به انسان در معالجه بیماریهای روانی مانند افسردگی و اضطراب نیز یاری میرساند .البته به بیمارانی که از افسردگی شدید رنج میبرند توصیه نمیشود که استفاده از داروهای خود را متوقف کرده و تنها ورزش کنند اما تاثیر ورزش بر آنها بسیار زیاد خواهد بود و اگر این بیماران هر روز تمرینات بدنی انجام دهند شانس بهبودی برای آنان قابل ملاحظه است.

 در حقیقت به پزشکان روانشناس توصیه شده که ورزش را در برنامه معالجات بیماران خود گنجانده و برای آن ارزش ویژه ای قائل شوند.

 در یکی از جالب ترین تحقیقات کلینیکی مشخص شده است که ورزش نه تنها در معالجه افسردگی بسیار موثر است بلکه نقش بسزائی در جلوگیری از بازگشت این بیماری دارد و با توقف انجام حرکات ورزشی خطر بروز علائم اضطراب و افسردگی افزایش چشمگیری خواهد داشت. به گفته یکی از روانشناسان مرکز روانشناسی آمریکا مهم نیست که افراد افسرده به چه میزان ورزش میکنند بلکه مهم اینست که به طور مرتب روزانه وقتی را برای این امر اختصاص دهند.  ادامه درادامه مطلب

داوودقادرزاده بازدید : 134 دوشنبه 10 تير 1392 نظرات ()

سردرد، عارضه اي است که همه ما در زندگي آن را تجربه کرده ايم.تاکنون دانشمندان انقباض و انبساط عروق مغز را، عامل بروز ميگرن و علت سردردهاي عصبي را انقباض ماهيچه هاي سر مي پنداشتند، البته اين علائم ، هنوز هم به عنوان عوامل بروز سردرد مطرح است ، اما محققان به تازگي دريافته اند که منشا بروز ميگرن وسردردهاي عصبي در مغز، مشترک است. ساقه مغز، که به عنوان "سيستم ضد درد" شناخته شده ، بخش ساقه اي شکلي است که پشت چشم ها و بيني قرار گرفته ، نيمکره هاي مخ را به طناب نخاعي وصل کرده و شامل پل مغزي ، بصل النخاع و مغز مياني است.

داوودقادرزاده بازدید : 431 پنجشنبه 06 تير 1392 نظرات ()

هوش معنوي براي نخستين بار در سال 1996 توسط استيونز  مطرح شد. بعد در سال1999توسط امونز  گسترش يافت. امونز ( 2000 ) پيدايش سازة هوش معنوي را به عنوان كاربردظرفيت ها و منابع معنوي در زمينه ها و موقعيت عملي درنظر ميگيرد. به عبارتي، افراد زماني هوش معنوي را به كار ميگيرند كه بخواهند از ظرفيت ها و منابع معنوي براي تصميم گيريهاي مهم و انديشه در موضوعات هستي يا تلاش در جهت حل مسئلة روزانه استفاده كنند. وي هوش معنوي را چارچوبي براي تشخيص و سازماندهي مهارتها و قابليتهايي كه مستلزم كاربردانطباقي معنويت است،تعريف ميكنداو پنج مؤلفه براي هوش معنوي پيشنهاد ميكند كه شامل موارد زير است: 1) ظرفيت تعالي، گذشتن از دنياي جسماني و مادي و متعالي كردن آن؛2)توانایی ورودبه حالت های معنوی از هوشياري؛3) توانايي آراستن فعاليتها، حوادث و روابط زندگي روزانه همراه بااحساس تقدس       
4)توانايي
استفاده از منابع معنوي براي حل مسائل زندگي و 5)توانايي رفتارفظیلت مآبانه مانند بخشش، سپاسگزاري، فروتني و احساس شفقت (امونز،2000).

نوبل(2001) نيز معتقد است كه هوش معنوي يك استعداد ذاتي بشر است. وي با مؤلفه های هاي اصلي امونز براي هوش معنوي موافق است و دو مؤلفة ديگر به آنها اضافه ميكند:

1) تشخيص آگاهانه اين موضوع كه واقعيت فيزيكي درون يك واقعيت بزرگتر و چندبعدي كه ما هوشيارانه و ناهشيارانه با آن بهطور لحظه به لحظه تعامل داريم، صورتبندي ميشود

2) پيگيري آگاهانه سلامت روانشناختي، نه تنها براي خودمان، بلكه هميشه براي جامعه.

زوهار ومارشال 2000 ) )نيز هوش معنوي را استعداد ذاتي ميدانندكه انسان در حل مسائل معنوي و ارزشي خود بهكار ميگيرد و زندگي را در حالت گسترده از غنا و معنا قرار ميدهد.

گاردنر(1999) مفهوم هوش معنوی را در ابعاد مختلف نقد و بررسی کرد و پذیرش این مفهوم ترکیبی ازمعنویت وهوش رابه چالش کشید. گاردنر ( 2002 ) بعدها مقوله هاي هوش طبیعت گرا 10 ، یعنی هوش معنوي و هوش هستی گرا یا هوش وجودي 11 را مطرح کرد که میتوان از آن به عنوان یک جنبه از هوش معنوي یاد کرد.

تعاریف متعددي تاکنون از هوش معنوي به عنوان یکی از انواع هوش چندگانه  مطرح شده است. (امونز 2000) تلاش کرد معنویت را بر اساس تعریف گاردنر از هوش مطرح کند. وي معتقد است معنویت میتواند شکلی از هوش تلقی شود زیرا عملکرد و سازگاري فرد به طور مثال سلامتی بیشتر را پیش بینی میکند و قابلیت هایی را مطرح میکند که افراد را قادر می سازد به حل مسائل بپردازند و به اهدافشان دسترسی داشته باشند.

هوش معنوی  به ما اجازه کامل کردن قسمتهاي میان فردي و درونفردي را براي پیشه گرفتن از فاصلۀ مابین خویش ودیگران رامی دهدو میتواند به وسیلۀ راههاي مختلفی افزایش یابد، زهر ومارشال 2000 ))هوشی که براي حل مسئله هاي مفهومی و با ارزش به کار گرفته میشود، بر طبق گفتۀ مارشال هوشبهر IQ حدودي عاقلانه  منطقی است. هوش هیجانی EQ نیز شراکتی است و داراي الگوهاي ضبطی از پیش تعیین شده وافکارعاطفی فراوان است. هوش معنوي در مورد خلاقیت ها بینش آفرینی  ساختن قانون، شکستن قوانین و افکار قابل تغییر است برعکس IQ که خطی منطقی و عاقلانه است SQ نمیتواند محدود کننده باشد

از طرف دیگر هوش معنوي چیزي است که براي پیشرفت اشتیاق و آرزوهایمان همچنین ظرفیت معنایی، بینشی و ارزش خود، از آن استفاده میکنیم. SQ گفتگو مابین عقل و احساس را آسان میکند.

در اسلام به طور ضمني هوش معنوي مورد توجه فراواني قرار گرفته است. براي مثال عوامل مؤثر بر هوش معنوي در متون اسلامي تقوا و پرهيزگاري به همراه تمرينات روزمره از قبيل تدبر در خلقت، تدبر در آفاق و انفس، روزهداري، عبادات، خواندن قرآن و تدبر صادقانه در آيات قلمداد شده است(سهرابي،1387). قرآن به افراد باهوش معنوي بالا، صفت اولوالاباب ميدهد، كه منظور افرادي هستند كه به جوهره حقيقت پي بردهاند و از پردههاي اوهام عبور كرده اند. به طور كلي، اصولي كه در دين مبنايي مطرح شده است، مانند دستيابي به وحدت در وراي كثرت ظاهري، يافتن پاسخ در مورد مبدأ هستي و تشخيص الگوهاي معنوي و تنظيم رفتار بر مبناي آنها، محورهاي اصلي هوش معنوي هستند. ما ميتوانيم با رشد هوش معنوي، انسان هاي دينداري پرورش دهيم. هوش معنوي به افراد،دلسوزي،مهرباني،يكپارچگي در تفاوت هاواتكا به معناداري را مي آموزد (غباري بناب وسليمي، 1386).

هوش معنوي درموردعلم مدیریت خودومسئولیت دردر مقابل خویشتن است.همچنین درموردتوانایی تشخیص چیزهایی که میتوانیم انجام دهیم یاراههایی که میتوان مشکلات راازطریق آن حل  کرد،بحث میکند،وگان.(2003)

پژوهش دربارة معنویت امروزه در رشته هاي متنوعی از قبیل پزشکی،روانشناسی، انسان شناسى، عصب شناسى و علوم شناختى در حال پیشرفت است. در راستاى این جهت گیرى معنوى وبه موازات بررسى رابطۀ بین دین و معنویت و دیگر مؤلفه هاى روانشناختى، هوش معنوى مطرح شده است.

داوودقادرزاده بازدید : 151 دوشنبه 03 تير 1392 نظرات ()

نويسنده : عبادي، محمد

سال انتشار : 1388

چكيده

در اين مقاله انواع انتقاد و روش درست انتقاد كردن شرح داده مي شود.

منبع : http://pajooh.ir/article.asp?22

1- مقدمه

هر فرد در طول حيات خود ممكن است بارها توسط ديگران مورد ارزيابي قرار گيرد. برخي از اين ارزشيابي ها داراي جنبه هاي تشويقي و برخي ديگر منتقدانه است. انتقاد از ديگران در صورتيكه هوشمندانه انجام شود آثار بسيار مفيدي خواهد داشت، درغير اين صورت ممكن است با واكنش هاي منفي مختلف مواجه شود. اين رفتار، هنري است كه بايد آموخت و بدون آگاهي از روش كاربرد آن زيان بار خواهد بود.

انتقاد درست آن است كه ضمن تاكيد بر نقاط قوت به نقاط ضعف فرد نيز اشاره كند و با ارايه راهكارهاي مناسب براي رفع آن سخن به ميان آورد. پذيرش انتقاد از ديگران بين طبقات مختلف متفاوت است. براي مثال در بيشتر مواقع انتقاد از سوي افراد يك خانواده قابليت پذيرش بيشتري در مقايسه با سايرين دارد. به طور معمول ما در برابر قضاوت افراد بيگانه آسيب پذيري بيشتري داريم.

2- انواع انتقاد

برخي از انواع انتقاد عبارتند از:

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
بسم الله الرحمن الرحیم کتابخانه مجازی جهان نوین درتابستان 1391درجهت گسترش هرچه بیشترفرهنگ کتاب وکتاخوانی درمیان مردم فرهیخته ایران اسلامی وپرکردن اوقات فراغت به صورت مفیدتاسیس شد.این کتابخانه درنظزدارددرجهت استفاده مفیدمردم ازتلفن همراه واستفاده مفیدمردم ازاوقات فراغتشان کتابهای مختلفی رابه خصوص درزمینه مدیریت واقتصادبه جاوا،اندرویدوای پدتبدیل وبه جامعه اسلامی ایران هدیه نماید. استفاده ازاین مجموعه رایگان است لطفا آن رابه دیگران هدیه بدهید تاشماهم درگسترش فرهنگ کتابخوانی سهیم شوید.ماراازدعای خیرخودبی بهره نفرمایید. درضمن انتقادات وپيشنهادات خودرابه مااسال كنيد.راه ارتباط باماوبلاگ وايميل مي باشد. باتشكر داوودقادرزاده
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • لینک دوستان
 • دانلود فیلم ایرانی
 • عطر ادکلن لیلیوم
 • دانلود کتاب علوم غریبه
 • چاپ مقاله سپیدار
 • عطر لیلیوم
 • عطر
 • کولیس دیجیتال
 • کولیس معمولی
 • موفقیت فردی
 • گیفت کارت آیتونز
 • گرمکن گاز co2
 • عکس های عاشقانه
 • Shia & Sunni
 • فیلتر پرس
 • خرید گیفت کارت پی اس ان 50 دلاری
 • فروش شارژر سامسونگ
 • صمدی آملی
 • فرز فرم الماسه
 • دستگاه طراحی ناخن
 • دستگاه طراحی ناخن
 • دستگاه طراحی ناخن
 • دستگاه طراحی ناخن
 • خرید اینترنتی
 • تک ترانه
 • بج سینه
 • قالیشویی
 • مستر کارت مجازی
 • فروشگاه سارین
 • دانلود آهنگ
 • دوربین دیجیتال
 • تور مشهد
 • تور قشم
 • ديزل ژنراتور
 • کانکس
 • طراحی سایت|بهینه سازی سایت|طراحی وب سایت
 • صرافی ایرانی
 • خرید جم کلش رویال
 • خرید جم کلش
 • کلش رویال
 • طراحی سایت
 • دانلود پروژه و پایان نامه
 • دانلود مقاله
 • دانلود مقاله
 • دانلود مقاله
 • تصفیه آب معصومی
 • عکس نوشته عاشقانه
 • خرید ساعت مچی
 • فراسیون
 • تراکتور کمباین نیوهلند
 • تشک
 • خرید اینترنتی لباس زنانه
 • تور لحظه آخری
 • تور کیش
 • دستگاه بسته بندی
 • نمايندگي شارپ
 • افزایش قد
 • کانکس
 • تور ترکیه
 • تشریفات مجالس
 • سایت تفریحی
 • تشریفات
 • طراحی سایت در اصفهان
 • تور ترکیه
 • اتوماسیون اداری
 • مشاور بازاریابی
 • مشاور تبلیغات
 • لوازم یدکی هیوندای
 • Trek Damavand Iran
 • اورانوس
 • فروش بک لینک
 • دانلود آهنگ جدید
 • دانلود آهنگ جدید
 • پرینتر سه بعدی جواهر سازی
 • پرینتر سه بعدی طلا سازی
 • پرینتر سه بعدی پراجت 1200
 • پرینتر سه بعدی
 • اسکنر سه بعدی Sense
 • دیوارپوش
 • کاغذ دیواری
 • تولید و فروش جالباسی و رخت آویز
 • تدریس خصوصی
 • خاک پوششی
 • خرید بک لینک
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • نظرسنجی
  نظرشمادرموردمحتوای سایت چیست؟
  آمار سایت
 • کل مطالب : 388
 • کل نظرات : 52
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 82
 • آی پی امروز : 10
 • آی پی دیروز : 65
 • بازدید امروز : 24
 • باردید دیروز : 273
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 385
 • بازدید ماه : 3,951
 • بازدید سال : 17,350
 • بازدید کلی : 149,576