close
تبلیغات در اینترنت
چگونه خودراهیپنوتیزکنیم

کتابخانه مجازی جهان نوین
چگونه خودراهیپنوتیزکنیم خودراهیپنوتیزکنیم هیپنوتیزکنیم هیپنوتیز

چگونه خودراهیپنوتیزکنیم

دوشنبه 23 بهمن 1396
فوایدخودهیپنوتیز:
ازدیا مقاومت جسمی وفکری،معالجه بی خوابی،تقویت حافظه تمرکزفکر،سرعت یادگیری،موفقیت درامتحانات ویادآوری خاطرات بسیاردور،استفاده از خودهیپنوتیزدردندانپزشکی،بیدارکردن استعدادهای خفته،زایمان بی دردبوسیله خودهیپنوتیز،ترک بسیاری از اعتیادات،ثروتمندشدن ازطریق خودهیپنوتیزو.....
دانلود - 3500 تومان