.....

تبلیغات

3

 

 برچسب ها : حمایت از بیماران سرطانی , سرمایه گذاری ,
بازدید : 57
تاریخ : پنجشنبه 01 خرداد 1399 زمان : 3:20 | نویسنده : داوودقادرزاده | لینک ثابت | نظرات ()

سرمايه روانشناختي از مفاهيم نويني است که امروزه مطرح شده است. در واقع طرح اين رويکرد نشان دهنده نقش و اهميت آن در زمينه سرمايه اجتماعي است. بر اين اساس، هدف پژوهش حاضر ارزيابي رابطه سرمايه روانشناختي با سرمايه اجتماعي دانشجويان دانشگاه تبريز بود. اين پژوهش از نوع توصيفي - همبستگي بود. جامعه آماري شامل کليه دانشجويان دانشگاه تبريز به تعداد 15000 بودند که از اين ميان تعداد 400 نفر (200 پسر، 200 دختر) به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه سرمايه روانشناختي لوتانز و مقياس سرمايه اجتماعي دلاويز استفاده شد. داده هاي به دست آمده با استفاده از روش هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون همزمان مورد بررسي قرار گرفت و کليه مراحل توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 محاسبه گرديد. نتايج پژوهش نشان داد که سرمايه روانشناختي و مولفه هاي آن با سرمايه اجتماعي رابطه مثبت و معني داري دارد. از سويي، نتايج نشان داد که سرمايه روانشناختي و مولفه هاي آن قادرند تغييرات بهزيستي روانشناختي را به طور معني داري پيش بيني کنند. بر اين اساس افرادي که سرمايه روانشناختي مطلوب تري داشته از سرمايه اجتماعي بالاتري نيز بهره مند هستند.

دانلود رایگان
برچسب ها : دانشجویان علوم پزشکی دانش آموزان دانشجویان پزشکی دانشجو همبستگی اجتماعی اعتماد نهادی رضایت اجتماعی انسجام اجتماعی سلامت عمومی سرمایه روان شناختی سلامت روانی سلامت روان ارجاعات: ,
بازدید : 3
تاریخ : دوشنبه 13 مرداد 1399 زمان : 3:24 | نویسنده : داوودقادرزاده | لینک ثابت | نظرات ()
.....

صفحات سایت

تعداد صفحات : 202
تبلیغات
1

جستجو

کدهای اختصاصی
بالای صفحه